Garanti

När du köper en produkt från oss kan du känna dig trygg. Vi lämnar 3-års garanti på våra kåpor, flaklock och tillbehör. Detta gäller även lackering. (På reservdelar lämnar vi 1-års garanti).

Vi jobbar ständigt med att utveckla och förebygga uppkomsten av fel och brister i våra produkter. Om det trots detta uppstår något fel skall återförsäljaren kontaktas.

Våra garantivillkor:

Garantiåtagande

Säljaren garanterar att produkten är fri från material- och tillverkningsfel 36 månader från leveransdatum. Reklamation skall ske till säljaren inom 10 dagar från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Säljaren avhjälper avgiftsfritt sådant fel som anmälts på ovan angivet sätt under garantitiden. Säljaren skall åtgärda nu nämnda garantiåtagande på försäljningsstället.

Begränsningar i garantiåtagandet

Garantiåtagandet gäller inte för fel som uppkommit till följd av att produkten används för icke avsett ändamål eller uppstått på grund av bristande omvårdnad, behandling eller skötsel såsom underlåtelse att exempelvis smörja låsanordningar. Garantiåtagandet gäller inte heller för skador som uppkommit vid onormal förslitning på grund av icke normalt brukande, för s k indirekta skador dvs skador på person eller egendom, produktionsbortfall/utebliven vinst eller annan förlust som kan ha drabbat köparen eller för annan skada som åsamkats tredje man.